Klachtenregeling

Het Roelof van Echten College wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen dan moet deze op een effectieve manier worden opgelost. Daarvoor bestaat een klachtenregeling, waarin de procedure wordt beschreven.

In onze klachtenregeling gaan we er vanuit dat klachten in de regel binnen de school opgelost moeten kunnen worden. Als het een klacht over een persoon betreft, wordt deze eerst besproken met de betreffende persoon. Krijgt u onvoldoende gehoor of helpt het niet, dan kan de mentor of de directie benaderd worden. Mocht u over de afhandeling van de klacht door de directie niet tevreden zijn dan kunt u in beroep gaan bij de algemeen directeur/bestuurder. Mocht u bezwaar blijven hebben tegen de wijze waarop de school uw klacht heeft afgehandeld dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, waarbij onze school is aangesloten. Kijk voor meer informatie daarover op www.gcbo.nl

Klachten ten aanzien van ongewenste intimiteiten kunnen zodanig zijn dat de hierboven genoemde procedure niet gevolgd kan worden. In dat geval kunt u met klachten over ongewenste intimiteiten, seksisme of seksuele intimidatie terecht bij de interne vertrouwenspersoon van de locatie.

Externe vertrouwenspersoon

Onze school kent ook een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht en of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Daarnaast begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Ook verwijst de externe vertrouwenspersoon in bepaalde gevallen naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg.

De externe vertrouwenspersoon die aangesteld is door het bestuur van het Roelof van Echten College is:

Mevrouw C.J.B. Lorijn - telefoon 06-51181901

Als de externe vertrouwenspersoon wel aanwijzingen, maar geen concrete klachten krijgt, kan hij/zij deze wel ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. Uiteraard neemt de externe vertrouwenspersoon bij de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding in alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt.