Schoolgids en schoolkosten

Vanuit de wetgever is het voor alle scholen voor voortgezet onderwijs verplicht om jaarlijks een schoolgids op te stellen. Deze schoolgids informeert ouders en leerlingen over het functioneren van de school. Ook staat er informatie in over de kosten van een aantal zaken en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Die informatie kan hieronder ook apart gedownload worden.

De schoolgids geeft inzicht in de praktijk, de doelen, de activiteiten en de resulaten van de school. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de wijze waarop de school omgaat met passend onderwijs. Ook geven we informatie over de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut en de ouderbijdrage. Tot slot vermeldt de schoolgids de rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag, informatie over de klachtenregeling en de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met sponsorbijdragen.

Versiedatum
De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer dit is gebeurd. Het kan zijn dat er zich na die datum of gedurende het schooljaar wijzigingen voordoen die niet verwerkt zijn in de schoolgids. Ouders worden daar dan op een andere wijze over geïnformeerd.

Hieronder zijn de schoolgidsen te downloaden. Een geprint exemplaar kan aangevraagd worden via een e-mail naar webredactie@rvec.nl

Schoolgidsen
Schoolgids Bentinckspark 2019-2020.pdf

Schoolgids Voltastraat 2019-2020.pdf

Schoolkosten

schoolkostenbijdrage vmbo en praktijkonderwijs 2019-2020.pdf

Schoolkostenbijdrage mavo, havo en vwo 2019-2020.pdf